Ryukyu Hon Kenpo Kobujyutsu

KATA

Home | memorial | KATA | Original Members

As Master Odo said, "You keep, keep my kata straight".
under construction
 
Kenpo Kata
 
naihanchi shodan
naihanchi nidan
naihanchi sandan
pinan shodan
pinan nidan
pinan sandan
pinan yondan
pinan godan
wansu
seisan
ananku
niseishi
passai
kusanku
chinto
gojushiho ichi (koryu gojushiho)
gojushiho ni (gojushiho chu)
sanchin
hakutsuru ichi (kenirotsuru)
hakutsuru ni (hakutsuru)

kobujutsu kata
 
Bo kata
shihonuke
choun no kun
suiyoshi no kun ichi
suiyoshi no kun ni
tsuken akacho no nunte bo
tsuken akacho no eiku bo
shima jiri bo ichi
shima jiri bo ni
sakagawa no kun ichi
sakagawa no kun ni
tokumine no kun ichi
tokumine no kun ni
ko bo
 

TONFA KATA
Odo no tonfa ichi
Odo no tonfa ni
 
SAI KATA
Nakamura no sai
Kyan no sai
Odo no sai ichi
Odo no sai ni
Chatan yara sai
 
NUNCHAKU
Odo no nunchaku
 
KAMA
Odo no kama ichi
Odo no kama ni
 
TEKKO
Miyazato no tekko
Kakazu no tekko
 
BO KUMITE
Kinjo no Bo tai Bo kumite
Nakamura no Bo tai Sai kumite
Kakazu no Bo tai Tonfa kumite
Kakazu no Bo tai Kama kumite
Kinjo no Bo tai timbe kumite
 
IAI JUTSU
Mae
Ushiro
Uke nagashi
Tsuke ate
Kesa giri
Morote zuki
Sampo giri
Gammen ate
Soete tsuki
Shiho giri
 

odosai.jpg
Ryukyu Hon Kenpo Kobujutsu kata are traditionally practiced while wearing a white Gi and bare footed.  Authentic Okinawa weapons are used. This embodies the humble attitude of a true karateka.